27 Οκτωβρίου 2016

Έπαρση - Υποστολή και οι θέσεις της Εθνικής Σημαίας κατά είδος συμβολισμού! (φωτογραφίες)

Συμφώνως με τα εοθώτα και τα καθοριζόμενα στον Κανονισμό Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων (παλαιότερος τίτλος "Εν ταις πόλεσιν και φρουρίοις"), οι Εθνικές Σημαίες επάρονται και υποστέλλονται μόνον ενώπιον του φωτός του ηλίου, που συμβολίζει την Θεία Πρόνοια και τον Οφθαλμόν του Υψίστου.
Η Έπαρσις δέον όπως πραγματοποιείται την 8ην πρωϊνήν ώραν και η Υποστολή πραγματοποιείται ημίσιαν ώρα προ της δύσεως του ηλίου (ή μίαν ώραν πριν το τελευταίο φώς). Της παρούσης διατάξεως, εξαιρείται η Έπαρσις της Σημαίας του Μ. Σαββάτου, μίαν ώραν μετά την Θ. Λειτουργίαν της πρώτης Αναστάσεως, η δε Υποστολή της πραγματοποιείται πρό της δύσεως της Δευτέρας του Πάσχα, ίνα τιμηθεί η Ανάστασις του Κυρίου που κατέλυσεν το του Άδου Σκότος.


Ο κώδικας της Ελληνικής σημαίας! (φωτογραφίες)
Ο κώδικας της Ελληνικής Σημαίας αποτελείται από ορισμένους αυστηρούς κανόνες οι οποίοι πρέπει να ακολουθούνται κατά γράμμα ως ένδειξη τιμής προς την Σημαία! Η ένδειξη τιμής προς την Σημαία, αντικατοπτρίζει ένδειξη τιμής προς το Έθνος και τιμή προς τους ίδιους τους εαυτούς μας!AddThis

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...